Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 5.1 Định nghĩa Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều

5.1 Định nghĩa Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều

01/09/2010

Định nghĩa:

Một cặp (X, Y) gồm hai biến X và Y được gọi là đại lượng ngẫu nhiên hai chiều X, Y. (X, Y được gọi là các thành phần của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều).

Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều X, Y được gọi là rời rạc nếu X, Y là các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều X, Y được gọi là liên tục nếu X, Y là các đại lượng ngẫu nhiên liên tục.

Advertisements
%d bloggers like this: