Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 4.8 Phân phối khi bình phương

4.8 Phân phối khi bình phương

01/09/2010

Định nghĩa: Cho các đại lượng ngẫu nhiên Xi, i = độc lập với nhau cùng có luật phân phối chuẩn tắc. Khi đó đại lượng ngẫu nhiên được gọi là có luật phân phối khi bình phương, bậc tự do n.

x

O

Hình 25

f(x)

Kí hiệu: hay ~.

Hàm mật độ xác suất:

Trong đó hàm , có tên gọi là hàm Gamma, Γ(1) = 1, Γ(u + 1) = u.Γ(u).

Chú ý: Đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị không âm.

Đồ thị hàm mật độ f(x): là đường cong không đối xứng (hình 25). Khi bậc tự do n 30, đồ thị hàm f(x) gần đối xứng (dạng hình chuông), phân phối tiệm cận phân phối chuẩn.

Các đặc trưng số:

a) .

b) .

Phân vị: Phân vịmức α, kí hiệu, là giá trị của đại lượng ngẫu nhiêncó phân phối “khi bình phương” với bậc tự do n thoả mãn:

Các giá trị của được cho trong bảng phụ lục.
Advertisements
%d bloggers like this: