Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 4.6 Phân phối Student

4.6 Phân phối Student

01/09/2010

Định nghĩa: Cho đại lượng ngẫu nhiên U N(0,1), , trong đó U vàđộc lập nhau. Khi đó đại lượng ngẫu nhiên:

được gọi là có luật phân phối Student bậc tự do n.

Kí hiệu: T T[[no]].

T(50)

T(30)

T(10)

f(x)

x

O

Hình 26

Hàm phân phối xác suất:

Đồ thị hàm f(x) là đường cong đối xứng qua trục tung (hình 26). Khi bậc tự do n ≥ 30, đồ thị hàm f(x) tiệm cận đồ thị hàm Laplace. Khi n ≥ 30 , phân phối Student xấp xỉ phân phối chuẩn tắc.

Các đặc trưng số:

a) E(T) = 0.

b) .

Advertisements
%d bloggers like this: