3.4 Moment

01/09/2010

Môment cấp k của đại lượng ngẫu nhiên X là số mk = E(Xk)

Môment quy tâm cấp k của đại lượng ngẫu nhiên X là số: = E{[X – E(X)]k}

Nhận xét: Môment cấp 1 của X là kỳ vọng của X

Môment quy tâm cấp 2 của X là phương sai của X

Advertisements
%d bloggers like this: