Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 1.2. Các đại lượng ngẫu nhiên.

1.2. Các đại lượng ngẫu nhiên.

01/09/2010

Định nghĩa: Luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên là biểu đồ (bảng, đồ thị,…) trong đó chỉ ra:

+ Các giá trị có thể nhận được của đại lượng ngẫu nhiên.

+ Xác suất tương ứng của đại lượng ngẫu nhiên nhận giá trị đó.

Có hai loại đại lượng ngẫu nhiên:

+ Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: Đại lượng ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu nó có một số hu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị.

Suy ra X, Y là các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.

Các giá trị có thể của đại lượng ngẫu nhiên X được ký hiệu x1, x2, …, hay y1, y2, …,

+ Đại lượng ngẫu nhiên liên tục: Đại lượng ngẫu nhiên được gọi là liên tục nếu các giá trị có thể có của nó lắp đầy một khoảng trên trục số.

Suy ra Z là đại lượng ngẫu nhiên liên tục.

Ta không thể liệt kê các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên liên tục.

Các đại lượng ngẫu nhiên chỉ nhiệt độ, diện tích, thể tích, thời gian, … là liên tục.

Advertisements
%d bloggers like this: