Trang chủ > Học tập - Nghiên cứu > Một số trang web học ngoại ngữ

Một số trang web học ngoại ngữ

25/08/2010

Tiếng Anh:

http://www.tienganh.com.vn

Tiếng Pháp:

Cực đã, dễ học cho người mới bắt đầu

http://frenchpod.com

https://www.jefrench.com

http://www.frenchspanishonline.com

http://www.bonjour.com

http://www.bbc.co.uk/languages/french

http://phonetique.free.fr/

http://www.book2.de/

http://www.france-pub.com/french/

http://www.languageguide.org/french/

http://www.francaisfacile.com/

http://www.lsfrench.com/

http://cronimus.apinc.org/all/indexos.htm
http://cronimus2.free.fr/all/indexos.com
http://membres.lycos.fr/orfanses/all/indexos.htm
http://www.chez.com/orfan/all/indexos.htm
http://membres.lycos.fr/cronimus/all/indexos.htm
http://www.cp.asso.fr/depall/indexos.htm
http://cronimus.apinc.org/cours/
http://cronimus.free.fr/cours/
http://membres.lycos.fr/orfanses/cours/
http://vteacher.net/?source=wprogb

http://en.alliance-francaise.or.th/content/testdeplacement/index.html

http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/

Advertisements
%d bloggers like this: