2.3. Các tính chất

25/08/2010

1. A + (B + C) = (A + B) + C; A.(B.C) = (A.B).C

2. A + B = B + A; A.B = B.A

3. A(B + C) = A.B + B.C

4. A + A = A; A.A = A

5. A + W = W; A.W = A

6. A + Ø = A; A.Ø = Ø

7. B = , A = hay = A

8. ;

Ví dụ 15:

Advertisements
%d bloggers like this: