Mon fils

25/08/2010 Phản hồi đã bị khóa
Advertisements
Chuyên mục:Không phân loại

Chuyển sang trang mới!

22/03/2011 Phản hồi đã bị khóa

Chuyể n sang trang mới

Chuyên mục:Không phân loại

Ai là người tìm ra công thức Taylor – Maclaurin?

08/09/2010 Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục:Lịch sử toán học

Du học ở Anh sẽ khó khăn hơn

08/09/2010 Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục:Tin tức Thẻ:

5.5.Bài tập Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều.

01/09/2010 Phản hồi đã bị khóa

5.4 Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên

01/09/2010 Phản hồi đã bị khóa

5.3 Các tham số đặc trưng của hàm một biến ngẫu nhiên

01/09/2010 Phản hồi đã bị khóa

5.2 Phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều

01/09/2010 Phản hồi đã bị khóa